Centrum pro dopravu a energetiku Centrum pro dopravu a energetiku

Dokumenty, publikace a infolisty CDE

Česká pozice vůči revizi evropské klimatické politiky podrývá globální snahy i národní zájem

EurActiv.cz publikoval náš článek o postoji České republiky k revizi evropského nařízení o sdílení úsilí (Effort Sharing Regulation). Rada pro životní prostředí bude o jeho budoucnosti rozhodovat v pátek 13. října.

České tlusté kočky: jak může systém emisního obchodování pomoci průmyslu investovat více do nízkouhlíkových technologií?

Společná analýza organizací CDE a Sandbag ukazuje, jak příliš mnoho povolenek zdarma demotivuje průmysl od investic do nízkouhlíkových technologií.

Fakta o Jižním plynovém koridoru, energetických potřebách ČR a situaci v Ázerbájdžánu

Evropská Unie nepotřebuje další zdroje zemního plynu a přesto se chystá financovat výstavbu nového mega-plynovodu, čímž mimo jiné podpoří vládnoucí autoritativní režim v Ázerbájdžánu.

Energetická chudoba v České Republice

Infolist o energetické chudobě nejen v České republice a možnostech, jak jí předcházet.

Enfants Terribles kohezní a klimatické politiky

Shrnutí nové studie CEE Bankwatch Network: Jak evropské fondy v nových členských státech zdržují přechod Evropské unie na moderní, nízkouhlíkovou ekonomiku.
Celá studie je k dispozici na: http://bankwatch.org/enfants-terribles

Finance pro budoucnost. Klimatické financování pro rozvojové země

Se změnou klimatu se musí vyrovnat jak bohaté, tak chudé země. Nicméně průmyslové země historicky přispěly podstatně více k růstu emisí skleníkových plynů, zatímco nejchudších oblastíi světa k poškozování klimatického systému přispívají jen velmi málo.

Deset důvodů, proč uhlí za limity nepotřebujeme

Uvažované prolomení limitů, byť bez bourání obcí, má nesmírný symbolický dopad. Jak vážně to myslí Česká republika s ochranu klimatu, když po čtyřiadvaceti letech otáčí kormidlem a místo snižování emisí a podpory moderních technologických řešení chce těžit další málo kvalitní uhlí?

Průvodce po evropských fondech pro komunitní energetické projekty

Krátká publikace nabízí přehled operačních programů evropských fondů v období 2014 - 2020, které mohou financovat obecní, občanské a družstevní energetické projekty.

Jak přispěly fondy EU ke zlepšení životního prostředí v České republice?

Programové období 2007 – 2013 zatím není u konce, zároveň vrcholí příprava nových operačních programů. Publikace popisuje problémy, které současné programovací období doprovázejí, a hodnotí, nakolik fondy vedly k naplnění stanovených cílů a zda měla veřejnost možnost kontrolovat jejich využití. Publikace se zabývá OP Životní prostředí, OP Doprava a OP Praha.

Zhodnocení investic realizovaných výměnou za bezplatné emisní povolenky podle paragrafu 10c evropské směrnice o emisním obchodování

ČR má možnost i nadále přidělovat významnou část povolenek elektrárenským podnikům zdarma, zatímco v ostatních zemích EU si je budou muset firmy nakupovat v aukcích. Dokument si všímá investic, která výměnou za povolenky zdarma české podniky zrealizovaly.

Komunitní energetické projekty: prosperující regiony, čisté prostředí, demokratické rozhodování

Publikace CEE Bankwatch Network s doporučeními pro financování komunitních energetických projektů z operačních programů v období 2014 - 2020.

Tlusté kočky, kam se podíváš: Zhodnocení druhého obchodovacího období EU ETS

Obchodování s povolenkami na emise potřebuje reformu

Infolist CDE ke krátkodobým i dlouhodobým změnám v ETS, důvodům pro jejich přijetí a pozitivním přínosům.

Nekonvenční a nechtěný: případ břidlicový plyn

Překlad publikace CEE Bankwatch Network a Amis de la terre o břidlicovém plynu, jeho rizicích, vlivech na ŽP a situaci v Evropě včtně ČR

Co vám ministr Kuba o své energetické koncepci neřekl

Shrnutí hlavních problémů a požadavků.

Czech Fat Cats 2011

Společná zpráva britské organizace Sandbag a Centra pro dopravu a energetiku o nejvíce přealokovaných českých firmách v EU ETS v roce 2011. (AJ)

Snižování spotřeby elektrické energie v prostředcích MHD (Iva Machalová)

Prezentace příkladu dobré praxe na kulatém stole k energeticky efektivní městské dopravě.

Budování a propojování cyklostezek v MČ Praha 19 (Jan Hazlbauer)

Prezentace příkladu dobré praxe na kulatém stole k energeticky efektivní městské dopravě.

Energetická efektivita v dopravě - strategie a cíle (Barbora Hanžlová)

Úvodní prezentace na kulatém stole k energeticky efektivní městské dopravě.

Efektivní koordinace veřejné dopravy ve Zlínském kraji (Věra Fuksová)

Prezentace příkladu dobré praxe na kulatém stole k energeticky efektivní městské dopravě.

Rozvoj MHD v Olomouci (Vladimír Menšík)

Prezentace příkladu dobré praxe na kulatém stole k energeticky efektivní městské dopravě.

Undue distortions of competition and state aid involved in the free allocation to electricity producers in the Czech Republic

CDE a EPS vydaly druhou analýzu žádosti MŽP o bezplatné přidělení povolenek českému energetickému sektoru. Tentokrát se zaměřením na narušení hospodářské soutěže a státní dotace. (AJ)

Seznam projektů, které nesplňují datum započetí investice

Nejméně 25 projektů v Národním investičním plánu (příloha Žádosti MŽP o bezplatné přidělení povolenek) nesplňuje kritéria způsobilosti stanovená Evropskou komisí. CDE a EPS zveřejnilo seznam projektů, u kterých pomocí odkazů na veřejné databáze a mediální výstupy dokládá, že zmíněné investice byly započaté před 25. červnem 2009. (AJ)

Emise a emisní povolenky v EU ETS - data za rok 2011 na úrovni jednotlivých států

Tabulka s údaji o množství vypuštěných emisí v EU ETS v loňském roce. Obsahuje zároveň data k množství povolenek, které mají podniky navíc.

Proč je třeba ve třetím kole EU ETS snížit množství povolenek

Infolist obsahuje 7 základních důvodů, proč je potřeba v následujícím obchodovacím období 2013-2020 snížit množství povolenek a zároveň zvýšit tempo snižování emisí.

Pět procent z výnosů emisního obchodování na financování klimatických projektů v rámci české rozvojové spolupráce

Argumentační infolist k využití výnosů z emisního obchodování na financování klimatických projektů v zahraničí.

Příloha žádosti o bezplatné přidělení povolenek - plán investic

Analýza žádosti MŽP o bezplatné přidělení povolenek českému energetickému sektoru

Detailní komentář CDE a EPS k žádosti MŽP o bezplatné přidělení povolenek českému energetickému sektoru. (AJ)

Vyhrňme si nohavice

Řada zemí – včetně České republiky – se snaží snížit svoji závislost na fosilních palivech. Mají pro to dva dobré důvody - zbavit se horentních výdajů za dovoz ropy i zemního plynu a snížit emise skleníkových plynů a předejít tím velkým ekonomickým a humanitárním škodám z globálních změn podnebí. Je tady ale ještě jeden, neméně důležitý, úkol: připravit se na nezanedbatelné změny podnebí, kterým už se v příštích desetiletích nevyhneme.Nestačí však, aby Česká republika a další rozvinuté státy pečlivě připravily jen samy sebe. Mnohem složitější, dražší a důležitější bude pomoci chudým zemím rozvojového světa. Tato publikace shrnuje názory několika ekologických a rozvojových organizací.

Summit OSN o změně klimatu v Durbanu, 2011

Infolist pro novináře shrnující historii vyjednávání, očekávání od nadcházející konference, ale i praktické otázky ohledně fungování dvoutýdenního summitu.

Připomínky k Žádosti o přidělení bezplatných povolenek

Připomínky k Žádosti o bezplatné přidělení povolenek na výrobu elektřiny v letech 2013-2019 zpracované CDE a dalšími nevládními organizacemi.

Využití výnosů z prodeje emisních povolenek v období 2013 až 2020

Požadavky Klimatické koalice, FoRS a společnosti Člověk v tísni

Proč je třeba ve třetím kole EU ETS snížit množství povolenek

Infolist uvádí důvody, proč je třeba ve 3. kole ETS snížit množství povolenek o 1,4 miliardy.

Nové zdroje financování pro úspory energie v budovách v ČR z evropských fondů

Evropský parlament a Rada Evropské unie umožnily v dubnu 2009 v rámci protikrizového balíčku navýšení celkové alokace pro energetickou účinnost v budovách, včetně obytných, na 4% z ERDF. Podporu z ERDF lze využít na rezidenční budovy a to i soukromé, v případě, že je dodržena podpora sociální soudržnosti. Cílem má být „snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů, včetně venkovských oblastí.“

Chytrá energie - leták

Leták, který shrnuje studii Chytrá energie

Infolist: Mezinárodní jednání o ochraně klimatu v Cancúnu, Mexiko

Praktické informace o obsahu, organizaci a průběhu konference

Cancún 2010: Požavky české Klimatické koalice, listopad 2010

Ekologické, rozvojové a humanitární organizace po celém světě požadují, aby výsledkem jednání v mexickém Cancúnu byl významný krok směrem k uzavření spravedlivé, ambiciózní a závazné globální dohody na summitu v Jižní Africe v příštím roce. Bez účinné celosvětové spolupráce nebude možné zamezit katastrofickým dopadům klimatických změn. České nevládní organizace sdružené v Klimatické koalici žádají zástupce České republiky, aby na jednáních v Cancúnu prosazovali dosažení shody ve všech důležitých politických oblastech a schválení jasné vize pro jednání v příštím roce včetně způsobu, kterým bude nová globální dohoda o ochraně klimatu uzavřena.

Infolist: Změna klimatu a lidské zdraví

Infolist shrnuje důsledky pokračujících změn klimatu na lidské zdraví a oblast zdravotnictví v rozvojových zemích, EU a České republice. Hrozbou pro zdraví jsou podle WHO zejména častější vlny extrémního počasí, větší četnost a rozsah povodní, ohrožení produkce potravin. Změny klimatu vyvolají šíření chorob způsobených kontaminací vody a potravin, vyšší výskyt infekčních nemocí přenášených hmyzem a hlodavci i zvýšení počtu onemocnění dýchacích cest.